info@td-is.cz            +420 377 441 025

ERA a.s. je moderní, respektovaná, inspirativní a technologicky inovativní společnost.

ERA a.s. je v čele pelotonu ve vývoji multilateračních systémů a technologií pro sledování a rozpoznávání cílů, založených na multistatickém principu. Navazuje na to nejlepší z dědictví pardubické společnosti Tesla, její systémy zúročují půlstoletí vývoje originální české technologie v oblasti pasivní radiolokace.logo ERA

Společnost vyvíjí, vyrábí, implementuje a udržuje v dnešní době klíčové systémy, zajišťující bezpečnost civilního a vojenského letového provozu a také průzkumné prostředky pro vojenské účely.

ERA a.s. není klasickým strojírenským a výrobním podnikem, jde o technologickou firmu. Vývoj a převážně kooperovaná výroba se týká elektromechanických a mechanických komponent všech úrovní výrobku.

ERA a.s. přitom není článkem v subdodavatelském řetězci, ale producentem finálního výrobku s vysokou přidanou hodnotou.

Společnost je zároveň významným zaměstnavatelem v regionu.

Pro návrh výrobku ERA po celou dobu existence využívá CAD / CAE / CAM řešení od Autodesku.

Chronologie PDM / PLM v ERA

Výchozí stav PDM / PLM (ve funkci od 1995 do 31.12.2018) – vlastní, proprietárně na míru vyvinutý a udržovaný PDM systém na platformě MS Foxpro.

 •  2014 – úvahy o potřebě nástupnického řešení → Výběrové řízení – účast renomovaných dodavatelů nadnárodně zavedených řešení
 •  2016 Rozhodnutí pro Vault Professional od Autodesku → Implementační analýza Vault Pro s negativním závěrem → Rozhodnutí o vývoji vlastního systému ve vlastní režii
 • 2017 – Úspěšná prezentace EasyPLM od TD-IS → Implementační analýza nasazení v ERA a.s. (návrh řešení a obchodní nabídka) s pozitivním závěrem → Schválení investice, zahájení implementace
 •  2018 zahájen pilotní provoz, předání díla, uživatelské školení, migrace dat
 • 1.1.2019 zahájen ostrý provoz → V průběhu 2019 rozšíření funkcionalit ve 2. implementační vlně

Historie a postup nasazení PDM / PLM v ERA

Společnost ERA a.s. je do jisté míry nástupnickou organizací společnosti Tesla Padubice, která byla po desetiletí specialistou v oblasti výzkumu, vývoje a produkce aktivní a pasivní radarové techniky.
V ERA byla v době jejího vzniku (1994) zavedena v Tesle osvědčená procesní praxe ohledně správy výrobní dokumentace vývojem vlastní aplikace na databázové platformě MS FoxPro. Byl to systém na svou dobu unikátní, vytvořený uvnitř firmy na míru dle jejích potřeb na základě mnohaletých zkušeností se správou specificky oborových návrhových a výrobních dat.
Po cca 10 letech užívání skončila podpora MS FoxPro a PDM systém v ERA tak přešel do čistě udržovacího režimu. Bylo zřejmé, že bude třeba hledat nové, nástupnické řešení.

V roce 2014 byla zahájena jednání o novém PDM systému správy a řízení návrhových dat a výrobní dokumentace pro potřeby Konstrukce ERA a.s.
Proběhlo výběrové řízení za účasti renomovaných dodavatelů – Dassault Systèmes se systémem ENOVIA, Siemens PLM se systémem Teamcenter, Autodesk se systémem Vault Professional.
PDM / PLM systém musí řešit kompletní správu životního cyklu výrobku v oblasti inženýrského návrhu a tvorby a správy výrobní dokumentace. Tedy plnou správu položek a na ně navázaných dokumentů, změnové a výjimkové řízení, správu funkčních vzorů a prototypů a řadu speciálních funkcí, a to ve vazbě na CAD systém a MS Office.

Dle slov Ing. Daniela Mudruňky, vedoucího Konstrukce, bylo hlavními kritérii, aby systém

 • byl flexibilní, programovaný na míru tak, aby respektoval zavedené procesy a ty nemusely být měněny s ohledem na rigidní PDM / PLM aplikaci
 • zavedl existující, specifické a osvědčené funkcionality z dosavadního PDM sytému a rozšířil je o řadu nových, zákaznicky specifických funkcí
 • umožnil přímou integraci na CAD a MS Office
 • měl potenciál pro další rozvoj zaváděním nových workflow a úpravou stávajících

 

Po vyhodnocení technických a cenových nabídek a s ohledem na fakt, že ve společnosti ERA a.s. se od počátku využívá 3D a 2D CAD SW od společnosti Autodesk ve spojení s Vault Basic, padlo rozhodnutí pro PDM systém Vault Professional od Autodesku.
Následovala detailní implementační analýza, řádné seznámení se systémem, posouzení pozitiv a negativ a výstupem byl fakt, že tento systém je pro společnost nevyhovující, protože nesplňuje základní kritérium na rozsáhlé přizpůsobení. I dodavatel řešení uznal, že Vault Pro není pro potřeby ERA vhodným řešením, ukázal se rigidním.

Na základě tohoto výsledku padlo interní rozhodnutí, že společnost přeportuje stávající PDM systém na novou platformu a bude jej dále rozvíjet ve vlastní režii. Tato cesta umožňuje plně cílený rozvoj systému s implementacemi pod vlastní kontrolou, vyžaduje však investice zejména do lidských zdrojů, jak pro vývoj a implementaci systému, tak pro jeho podporu a průběžný rozvoj.

Následně firmu oslovila společnost TD-IS s.r.o. a nezávazně představila EasyPLM®.
Prezentace padla na úrodnou půdu, protože na rozdíl od „hotových“ systémů od nadnárodních společností, ukázala právě schopnost vybudovat na základním jádru systém na míru podle potřeb podniku.

Jedná se v tomto směru o ojedinělé řešení, přitom prověřené více jak dvacetiletou existencí.

Navíc firma TD-IS přišla s ojedinělým a atraktivním návrhem na implementační analýzu, kterou ERA zaplatí pouze tehdy, rozhodne-li se po jejím dokončení o implementaci řešení, v opačném případě bezplatnou. Svědčí to o sebedůvěře TD-IS, která kompenzuje postoupené riziko, ale také o snaze najít obchodní win-win strategii. Na základě této nabídky byla spuštěna implementační analýza s cílem detailně zmapovat cestu z výchozího do cílového stavu.

Analýza byla v rozsahu cca měsíce a půl. Proběhlo mnoho osobních návštěv a setkání analytiků společnosti TD-IS s implementačním týmem Konstrukce ERA a.s. Detailně byly zmapovány a zapracovány procesy tvorby a správy výrobní dokumentace v Konstrukci a jejího využití konzumentskými útvary v následném realizačním řetězci. Nebyla to věc jednoduchá, postupovalo se dle hesla „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti“. To bylo přínosné, předešlo se tím řadě potencionálních problémů. Výstupní zpráva byla důsledně zoponována.

Závěr zněl: „Ano, to je pro ERA a.s. vhodné a životaschopné řešení, jaká bude cena?“.  Po obchodním vyjednávání se podařilo najít shodu i po stránce finanční.

Hlavní přínosy pro ERA jsou

 • možnost rozvoje aplikace podle podnikových potřeb, tedy rozhodování, co, kdy a jak má být implementováno, což není možné u unifikovaných, nadnárodně vyvíjených a distribuovaných řešení
 • přímý, neanonymní kontakt s vývojáři
 • příznivá licenční a cenová politika
 • rychlý a spolehlivý servis

Cca v polovině roku 2017 byly pořízeny licence EasyPLM® a přistoupilo se k samotné implementaci.

Po překonání prvních porodních bolestí implementace postupovala v zásadě dle plánu. Komplikace se dařilo překonávat a symbióza ERA a TD-IS tomu dost napomáhala. Vyhrazený den v týdnu na pravidelné týdenní bázi zasedal implementační tým Konstrukce ERA s vývojářským týmem TD-IS buď osobně nebo videokonferenčně. Komunikační kanál, který je jednou z nejdůležitějších věcí v rámci projektu, byl vždy řádně otevřen. Postupovalo se dle osnovy v analýze, nicméně změny a úpravy byly časté, což je přirozené při realizaci takových projektů. Nový systém EasyPLM® pouze nenahrazoval původní, ale významně jej rozšiřoval. Nejdůležitějšími agendami projektu byly implementace zavedených workflow a funkcí, jejich rozšíření, integrace s 3D a 2D CAD SW, MS Office a ERP systémem K2, bezchybný přenos existujících dat (cca 80 000 souborů výrobní dokumentace) do nového systému a uživatelský komfort. Všechna témata byla úspěšně završena.

 

Na podzim 2018, rok po začátku prací, došlo na testování „Beta“ verze systému implementačním týmem Konstrukce a IT administrátorem   ERA a.s. Po vyřešení nálezů, připomínek a přání uživatelů byl systém schválen k nasazení. Nedošlo přitom ke kritickým zjištěním, která by si vyžádala restart aplikace.

Následně proběhla zaškolení, jak uživatelské, tak administrátorské.

Den „D“ nastal 17.12.2018, kdy se po úspěšné migraci ostrých dat „starý“ systém vypnul (původní Technický archív zůstal zakonzervován pro čtení) a nový se hladce nasadil, aniž by došlo k přerušení či omezení provozu, blackout se nekonal.
V prvních dnech ostrého spuštění systému byl přítomen implementátor TD-IS přímo ve společnosti ERA a.s.  Drobné nedostatky, ale hlavně přání jednotlivých uživatelů byla průběžně úspěšně řešena.

Počátkem roku 2019 proběhlo ještě desetidenní školení systému pro uživatele, na které byl využit dotační projekt POVEZ II. Toto školení bylo detailní, přímo na pracovištích uživatelů Konstrukce a bylo účastníky velmi pozitivně hodnoceno. Systém přinesl očekávané benefity a během prvního roku užívání si získal respekt v celém spektru uživatelských útvarů.

Civilní systémy pro řízení letového provozu - NEO/MSS

Od samotného nasazení EasyPLM® se předpokládal jeho další zákaznický rozvoj, na přelomu 1. a 2. kvartálu 2019 se sběrem konkrétních podnětů a informací přistoupilo k další vlně rozšíření. Na základě těchto vstupů se v červnu připravila a odsouhlasila analýza a posléze se přistoupilo k implementaci 2. vlny rozvoje EasyPLM®, jenž byla průběžně testována a v prosinci 2019 nasazena do ostrého provozu.

 

Spolupráce ERA a TD-IS nekončí. První a druhá etapa nasazení EasyPLM® byla úspěšně dokončena, nicméně v současné době se jedná o další fázi rozvoje EasyPLM® na zavedení procesů, týkajících se i agend mimo zprávu návrhové a výrobní dokumentace. Každá etapa začne, jak jinak, opět implementační analýzou.

Autor: Ing. Daniel Mudruňka – vedoucí konstrukce ERA a.s.

Zdroj obrázku: ERA a.s.
Článek jste mohli najít v  časopise Techmagazín 2/2020.

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

© 2024 TD-IS, s.r.o. všechna práva vyhrazena.

 

 

Translate »